Informasjonsbrev – Miljøkrav / MIS-registrering

I Eidskog er det i høst blitt utført en vurdering av kvaliteten på gjeldende registrering av
MiS/Nøkkelbiotoper. Slik vurdering må gjøres hvert 15. år for å vurdere behov for
nyregistrering eller oppdatering av miljøregistreringene. Med utgangspunkt i de
vurderinger som er gjort har de sertifiserte tømmerkjøperne i kommunen vurdert
kvaliteten og konkludert med at eksisterende nøkkelbiotoper kan videreføres, men at disse
må sjekkes mot nye flybilder for skader eller feilplassering. I tillegg sjekkes viktige
naturtyper og rødlistearter.

Alle skogeiendommer må i henhold til Norsk PEFC skogstandard ha en oppdatert registrering av
nøkkelbiotoper for å kunne selge virke. For skogeiendommer som tidligere er miljøregistrert,
enten ved forrige runde med skogbruksplaner eller gjennom egne nøkkelbiotop-registreringer, er
det etter Skogstandarden krav til å bli med på revisjon av nøkkelbiotoper når dette gjøres i
kommunen. Kravet er nytt og kom inn gjennom siste revisjon av standarden. Se www.pefc.no ,
«Skogstandard» i venstre meny og selve standarden «Norsk utgave» til høyre. Kravpunkt 21
omhandler Nøkkelbiotoper. Se også samme kravpunkt under forklaringer.

Bestiller dere ett skogplanprodukt er slik oppdatering av miljøregisteringene inkludert.
Revidert miljøinformasjonen for skogeiendommen vil være godkjent i 15 år fra
leveringsdato, etter dagens krav.

Hvis skogeiendommen din har tidligere miljøregistrering og man ikke ønsker å bestille en
ny skogbruksplan eller ressursoversikt, så kan man bestille en ren oppdatering av
miljødokumentasjonen for eiendommen. En slik oppdatering vil på samme måte som
skogbruksplanprodukt være godkjent for sertifisert virkesleveranse i 15 år fra
leveringsdato.

Eiendommer som velger å ikke bestille et skogbruksplanprodukt med gjennomgang av
miljøregistreringene eller en ren oppdatering av miljøregistreringene, må utføre dette på
egenhånd før det kan omsettes virke fra eiendommen.

Tømmerkjøperne i Eidskog er enige om at dette er et krav som følger av Norsk PEFC
skogstandard. Det er mest effektivt å gjøre revisjonen nå sammen med skogplan prosjektet.
Vedlagte informasjonsbrosjyre beskriver ulike produkter og priser. Det holdes to
informasjonsmøter om takstopplegg og produkter.